Годовая информация эмитента за 2011 год

 1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Основні відомості про емітента
 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
 6. Інформація про посадових осіб емітента
 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
 8. Інформація про загальні збори акціонерів
 9. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 10. Відомості про цінні папери емітента
 11. Опис бізнесу
 12. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 13. Інформація про стан корпоративного управління
 14. Баланс
 15. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 16. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 17. Інформація про собівартість реалізованої продукції
 18. Звіт про фінансові результати
 19. Звіт про рух грошових коштів
 20. Звіт про власний капітал
 21. Примітки до річної фінансової звітності
/files/reports/2011